WYDZIAŁ MECHANICZNY

STUDIA PODYPLOMOWE - Bezpieczeństwo i higiena pracy

A+ / A-

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY


Organizator studiów/jednostka organizacyjna
Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn
Kierownik studiów
dr inż. Ryszard Dębkowski
Charakterystyka studiów
Zakres tematyczny studiów (studia obejmują zagadnienia z zakresu):
Ergonomii,
Oceny ryzyka zawodowego i postępowania powypadkowego,
Fizjologii pracy
Materialnego środowiska pracy
Socjologii pracy
Dydaktyki szkoleń bhp
Technicznego bezpieczeństwa pracy
Ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa
Prawnej ochrony pracy
Bezpieczeństwa maszyn i procesów wytwarzania
Zarządzania bhp i organizacji stanowisk pracy
Adresaci (studia są skierowane do):
Studia skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie), które planują podjąć pracę w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy
Cel studiów:
Przygotowanie uczestników do realizacji zadań służb bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704) z późn. zmianami. Studia uprawniają absolwentów do pracy na stanowiskach służb BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004r. (Dz.U.nr 246 poz.2468)
Efekty kształcenia (po ukończeniu studiów słuchacz potrafii):
Absolwent studiów podyplomowych potrafi:
1) kontrolować i oceniać stan bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzić postępowanie powypadkowe oraz opracować wnioski wynikające z zaistniałych wypadków i chorób zawodowych,
2) doradzać i szkolić w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
3) opracowywać, przedstawiać, podejmować działania eliminujące lub ograniczające oddziaływanie czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych,
4) organizować, podejmować efektywną współpracę z wewnętrznymi i zewnętrznymi organizacjami w celu zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
5) prowadzić dokumentację związaną z ochroną pracy.
Liczba miejsc
18
 Czas trwania
Wymagane dokumenty/zasady naboru (do ewentualnego omówienia)
1. wypełniony formularz "ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA",
2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3. jedno zdjęcie,
4. potwierdzenie dokonania opłaty.
Opłaty- za całe studia
3300.-
Dane kontaktowe 
Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn
ul. B. Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź
https://studia-bhp.p.lodz.pl
tel. 42 631 22 95