Dziekanat Wydziału Mechanicznego

fb

Wirtualny Kampus

wicamp logowanie

NEWS

2021-04-06

Uwaga studenci pierwszego semestru !

Szkolenie z elementów prawa w szkolnictwie wyższym odbędzie się w poniższych terminach:

- 12 kwietnia (poniedziałek) w godzinach 18:00-20:00 - studia stacjonarne

-18 kwietnia (niedziela) w godzinach 19:00-21:00 - studia niestacjonarne

Na wszelkie pytania odpowiedzi udziela Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej

Szkolenie będzie dostępne pod linkiem

2021-04-02

Uwaga studenci pierwszego roku !

Termin złożenia badań lekarskich zostaje przedłużony do dnia 30.06.2021 r.

Lista podmiotów, które zostały wybrane w konkursie ofert na wykonywanie badań lekarskich

2021-03-15

Uwaga studenci pierwszego roku !

W związku z prowadzonym przez Urząd Marszałkowski w Łodzi postępowaniem, aktualizującym listę placówek opieki zdrowotnej, w których można wykonywać darmowe badania wstępne i okresowe, informujemy, iż

termin złożenia badań lekarskich zostaje przedłużony do dnia 30.06.2021 r.


Uaktualniony dokument zawierający niezbędne informacje zostanie opublikowany przez Urząd Marszałkowski pod koniec kwietnia 2021.

2021-03-15

Uwaga studenci

W dniu 18.03.2021 r w godzinach popołudniowych 15:00-17:00 Dziekanat będzie nieczynny.

2021-03-09

Uwaga studenci pierwszego roku !

Od 22 marca 2021 możliwe będzie odbieranie legitymacji studenckich. Warunkiem odbioru jest zdanie do Dziekanatu

zaświadczenia lekarskiego oraz potwierdzenia opłaty za legitymację

(22 zł na indywidualne konto studenckie). Badania należy złożyć do 31.05.2021 r.

Studenci, którzy posiadają ważne badania lekarskie z I stopnia, mogą zwrócić się do Dziekanatu (do p. Malwina Łuczak - malwina.luczak@p.lodz.pl), o przepisanie terminów z zaświadczenia lekarskiego ze wskazanego nr albumu, na nowy numer.

Przypominamy także

o wykupieniu ubezpieczenia OC+NNW!

Informacje dotyczące polis znajdziecie w zakładce "Dla studentów" -> "Ubezpieczenia OC NNW"

Studenci, którzy ukończyli I stopień na Wydziale Mechanicznym i chcą odebrać nową legitymację,

zobligowani są także do zdania legitymacji ze studiów I stopnia.

Odbioru legitymacji można dokonywać od poniedziałku do czwartku w godzinach 11:00 - 13:00, w pokoju nr 7, parter.

2021-03-01

Godziny dyżurów Prodziekana ds. studenckich.

Dyżury odbywają się zdalnie z wykorzystaniem MsTeams i Skype'a (bartłomiej zagrodny), w następujących terminach: poniedziałek 10-12, środa 10-12, w wyjątkowych sytuacjach - stacjonarnie, w soboty zjazdowe 9-10, po uprzednim umówieniu się poprzez pocztę elektroniczną.

2021-02-23

Likwidacja grupy studenckiej T-2 na kierunku transport, semestr 2.

Od dnia 01.03.2021r. zostaje zlikwidowana grupa T-2 na kierunku transport, semestr 2, studia stacjonarne pierwszego stopnia.

Listy grup

2021-02-23

Likwidacja grupy studenckiej E-3 na kierunku energetyka, semestr 2.

Od dnia 01.03.2021 zostaje zlikwidowana grupa studencka E-3 na kierunku energetyka, semestr 2, studia stacjonarne pierwszego stopnia

Listy grup

6

Drodzy Studenci !!! zachęcamy do kontaktu z DZIEKANATEM w formie telefonicznej lub mailowej.

2020-09-22

Ubezpieczenie na rok akademicki 2020/2021 dla studentów.

więcej

Informacje Dla studentów 1 roku

A+ / A-

03.03.2021

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Gratulujemy przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej!Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami i wykonanie opisanych czynności, poprzedzających dołączenie do grona studentów naszej Uczelni i rozpoczęcie studiów.


1. Komunikacja Student – Uczelnia


W warunkach ograniczeń kontaktów narzuconych pandemią COVID-19 komunikacja pomiędzy uczelnią a studentami Politechniki Łódzkiej jest realizowana przez usługi Wirtualnego Kampusu Politechniki Łódzkiej (WIKAMP), którego elementem jest serwis poczty elektronicznej.

Jest to podstawowy i obowiązujący środek komunikacji pomiędzy studentem a Uczelnią.

Dostęp do usług WIKAMP i poczty elektronicznej wymaga uwierzytelnienia, które dokonywane jest na podstawie indywidualnego identyfikatora pocztowego i przypisanego do niego niejawnego hasła, które podane zostało podczas aktywacji konta. Identyfikator pocztowy stanowi część adresu poczty elektronicznej PŁ znajdującą się po lewej stronie znaku @. Np. dla adresu 123456789@edu.p.lodz.pl, identyfikator pocztowy to 123456789. Studenci powinni logować się w systemach za pomocą pełnego adresu email. W systemach informatycznych PŁ obowiązuje jedno logowanie.Najprostszym sposobem uruchomienia poczty elektronicznej po aktywacji konta jest wejście na stronę https://office.p.lodz.pl i po podaniu danych do zalogowania się wybranie aplikacji Outlook.


Dodatkowe informacje w sprawie zasad korzystania z poczty, zmiany hasła itp. dostępne są pod adresem https://edu.p.lodz.pl/mod/book/view.php?id=5504&chapterid=81 (wymaga uwierzytelnienia i zalogowania do usług WIKAMP)

W razie potrzeby można również zwrócić się o pomoc do Biura Obsługi Klienta Centrum E-Learningu Politechniki Łódzkiej

e-mail: bok@edu.p.lodz.pl ; telefon: 42 631 28 06.

Pomocniczymi narzędziami, wykorzystywanymi do komunikacji ze studentami są: tradycyjna poczta, kontakty telefoniczne i jednokierunkowe przekazywanie ważnych informacji od Uczelni do studenta w postaci wiadomości SMS. Ogólnodostępne informacje zamieszczane są ponadto na internetowych stronach informacyjnych Uczelni i wydziałów.


2. Obowiązek złożenia Ślubowania Akademickiego


Osoba, zakwalifikowana na studia w Politechnice Łódzkiej staje się studentem PŁ po złożeniu ślubowania akademickiego, potwierdzonego własnoręcznym podpisem pod tekstem ślubowania.

Dokument Ślubowania Akademickiego zostanie przesłany pocztą tradycyjną na podane przez Państwa adresy do korespondencji.

Prosimy o przeczytanie, uzupełnienie właściwymi danymi i podpisanie załączonego dokumentu Ślubowania Akademickiego oraz prosimy o dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie 31 marca 2021r. podpisanego oryginału tego dokumentu drogą pocztową (listem poleconym) lub osobiście do dziekanatu Wydziału Mechanicznego, którego adres znajduje się na końcu niniejszej informacji.3. Obowiązek zawarcia Umowy pomiędzy PŁ i studentem


Osoba wpisana na listę przyjętych na studia w PŁ zobowiązana jest zawrzeć (poprzez złożenie podpisu pod przedłożonym tekstem) w terminie do 31 marca 2021r umowę o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne obowiązujące w Politechnice Łódzkiej.


Proponujemy zawarcie umowy (podpisanie umowy) w sposób zdalny z wykorzystaniem podpisów elektronicznych. Odbywa się to w następujący sposób:

1. Na Państwa indywidualne konto poczty elektronicznej w systemie UPE zostanie przesłany w formie załącznika do wiadomości plik umowy, uprzednio podpisany elektronicznie przez osobę reprezentującą Politechnikę Łódzką. 

2. Weryfikację podpisu osoby reprezentującej PŁ można przeprowadzić za pomocą serwisu https://weryfikacjapodpisu.pl/verification/#dropzone lub w programie Adobe Reader DC. 

3. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią umowy np. za pomocą przeglądarki Adobe Reader DC. Nie jest możliwa ingerencja w tekst umowy i samodzielne dokonywanie zmian jej treści. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Dziekanatem Wydziału Mechanicznego.

4. Po zapoznaniu się z umową prosimy o podpisanie otrzymanego pliku (umowy + podpis PŁ) własnym podpisem elektronicznym profilu zaufanego, złożonym z wykorzystaniem narzędzia dostępnego na stronie:

https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER  

Uwaga: skorzystanie z tej metody wymaga posiadania przez Państwa Profilu zaufanego, który umożliwia załatwianie spraw urzędowych online. Uzyskanie Profilu zaufanego jest bezkosztowe i możliwe jest zdalnie w trybie online. Informacje o tym jak uzyskać Profil zaufany dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

5. Podpisany w ten sposób plik umowy wraz z podpisami elektronicznymi należy dołączyć jako załączniki do wiadomości e-mail wysłanej z Państwa konta pocztowego w systemie UPE na adres: umowy_W1@info.p.lodz.pl. Zalecamy wysłanie zwrotnego e-maila przez wykorzystanie opcji „Odpowiedz wszystkim”.

 

Ci z Państwa, którzy nie zamierzają skorzystać z opisanej powyżej zdalnej drogi zawarcia umowy proszeni są o indywidualny kontakt telefoniczny lub e-mailowy z właściwym dziekanatem w celu uzgodnienia trybu i terminu osobistego podpisania umowy. 

 

 

4. Badania lekarskie


Na podane przez Państwa adresy do korespondencji zostanie wysłane skierowanie na wykonanie badań lekarskich w związku z potencjalnym narażeniem na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Niewykonanie tych zleconych badań może skutkować niedopuszczeniem Państwa do realizacji zajęć, a w konsekwencji do skreślenia z listy studentów.

Badania można wykonać, na podstawie załączonego skierowania nieodpłatnie w wybranych placówkach służby zdrowia, na podstawie umów zawartych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Wykaz tych jednostek znajduje się na stronie PŁ

pod adresem: https://www.p.lodz.pl/pl/badania-wstepne-okresowe-studenci.

Politechnika Łódzka nie pokrywa kosztów poniesionych przez studenta w przypadku wykonania badań w innej placówce niż wykazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Uzyskane orzeczenie lekarskie należy przesłać w postaci pliku czytelnego skanu lub zdjęcia oryginału, stanowiącego załącznik do wiadomości e-mailowej wysyłanej z indywidualnego konta w systemie poczty elektronicznej PŁ i kierowanej do Pani Malwiny Łuczak na adres malwina.luczak@p.lodz.pl nie później niż do dnia 31.05.2021r.5. Szkolenie BHP


Szkolenie BHP należy zaliczyć do dn. 31.03.2021r.

W celu uzyskania dostępu do Multimedialnego Kursu BHP, należy kolejno przejść przez ścieżkę: virtul.p.lodz.pl, następnie wybrać zakładkę WIKAMP, Strefa studenta i Kurs BHP. Na kolejnej stronie należy wybrać zakładkę Kurs BHP I i II Stopień Studiów i zalogować się do platformy hasłem uzyskanym podczas aktywacji konta. Na wyświetlonej stronie w polu "Mechaniczny marzec 2021" należy podać klucz dostępu, który brzmi: „Mech-BHP”. Multimedialny Kurs BHP dostępny będzie w terminie do 31.03.2021r. Wszystkie problemy należy zgłaszać na adres przemyslaw.dawid@p.lodz.pl


Ze względu na aktualizację treści kursu BHP, nie ma możliwość przepisania zaliczenia w oparciu o wcześniej odbyte szkolenie.6. Oryginał dyplomu i ksero suplementu


Oryginał dyplomu i ksero suplementu należy dostarczyć do dnia 31.03.2021r. drogą pocztową (listem poleconym) lub osobiście do Dziekanatu Wydziału Mechanicznego.7. Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21


W semestrze letnim roku akademickiego 2020/21, do odwołania, obowiązują zasady i ograniczenia funkcjonowania uczelni wprowadzone w związku z pandemią COVID-19. Zajęcia wykładowe, ćwiczenia rachunkowe, zajęcia laboratoryjne, projektowe, seminaryjne, lektoraty, zajęcia wychowania fizycznego i konsultacje odbywają się wyłącznie w trybie zdalnym tj. bez bezpośredniej obecności studentów w obiektach Uczelni, z wykorzystaniem metod oraz narzędzi kształcenia na odległość. W szczególnych, wyraźnie określonych sytuacjach dopuszcza się realizację części praktycznej wybranych zajęć laboratoryjnych w trybie bezpośrednim na terenie uczelni. O takich sytuacjach studenci zostaną uprzedzeni i szczegółowo poinformowani.Zajęcia zdalne w Politechnice Łódzkiej prowadzone są przy wykorzystaniu dwóch narzędzi: uczelnianej platformy WIKAMP oraz pakietu Office 65. Szczegółowe informacje i instrukcje uzyskania dostępu i korzystania przez studentów z tych narzędzi zawarte są w kursie przygotowanym przez Centrum E-Learningu PŁ dostępnym pod adresem: https://edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=68. Szczegółowe informacje zostaną dosłane oddzielną wiadomością. Dostęp do kursu wymaga zalogowania za pomocą pełnego adresu i hasła indywidualnego konta pocztowego studenta w uczelnianym systemie poczty elektronicznej. Prosimy o zapoznanie się z zawartymi w kursie informacjami.Ważna uwaga: niedopełnienie wymogów opisanych w punktach 2, 3, 5 i 6 we wskazanych terminach będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów! Kolejne informacje organizacyjne zostaną przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Prosimy o bieżące sprawdzanie zawartości uczelnianej skrzynki pocztowej i śledzenie internetowych stron informacyjnych wydziału i Uczelni.


W imieniu zespołu Dziekanatu

Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej

Z wyrazami szacunku

Dr Bartłomiej Zagrodny

Prodziekan ds. studenckich


Dane kontaktowe:

Dziekanat Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej 

Adres : 90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15 

legitymacje, ubezpieczenia i badania lekarskie:

mgr Malwina Łuczak (malwina.luczak@p.lodz.pl), tel. 42 631-27-00

studia stacjonarne:

p. Beata Pańczak (beata.panczak@p.lodz.pl), tel. 42 631-22-03

studia niestacjonarne:

p. Urszula Kaszubska (urszula.kaszubska@p.lodz.pl) tel. 42 631-22-04 i 504-722-796


 

strona informacyjna wydziału www.mechaniczny.p.lodz.pl

 

strona informacyjna Politechniki Łódzkiej www.p.lodz.pl/pl


2020-10-09

Szanowni Państwo,

1. W związku z najnowszym Zarządzeniem Nr 52/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 października 2020 r. (https://koronawirus.p.lodz.pl/zarzadzenia-komunikaty/zarzadzenie-nr-522020-rektora-politechniki-lodzkiej-z-dnia-9-pazdziernika) pozwalam sobie zwrócić Państwa uwagę na potencjalną możliwość zamknięcia niektórych wejść do budynków Politechniki Łódzkiej i spowolnienia ruchu w pozostałych, co związane jest z koniecznością pomiaru temperatury u każdego wchodzącego. 

 

W związku z tym zalecam wcześniejsze stawienie się w budynku, w którym mają odbyć się zajęcia, celem uniknięcia spóźnienia. Zalecam również zapoznanie się ze wszystkimi aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami.

 

2. W trosce o zdrowie Państwa i pracowników dziekanatu, składane przez Państwa dokumenty będą poddane minimum 48h kwarantannie.

 Prosimy o wyrozumiałość i wzięcie pod uwagę dłuższego czasu rozpatrywania Państwa spraw. W związku z tym zalecam, aby wszelkie możliwe kontakty odbywały się z wykorzystaniem metod zdalnych. 

Ponadto zalecam, aby wszystkie dokumenty, które nie wymagają osobistego dostarczenia były przesłane jako wyraźne skany na adres poczty elektronicznej odpowiedniego pracownika dziekanatu.

 

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Dr Bartłomiej Zagrodny

Prodziekan ds. studenckich

Wydział Mechaniczny

 

2020-09-17

Komunikat Prorektora ds. studenckich z 4 września 2020r. w sprawie określenia przedmiotów i zajęć spoza programu studiów obowiązujących studentów w realizacji planu studiów w roku akad. 2020/2021.

więcej

więcej więcej