Dziekanat Wydziału Mechanicznego

fb

Wirtualny Kampus

wicamp logowanie

NEWS

2020-11-10

Ostateczny termin złożenia ślubowania

zostaje przesunięty na dzień 23.11.2020r. Po tym terminie osoby, które nie złożą ślubowania będą wykreślone z listy studentów.

Ostateczny termin złożenia orzeczenia lekarskiego

badań wstępnych zostaje przesunięty na dzień 31.01.2021r."

2020-11-09

Decyzje stypendialne.

Decyzje dotyczące wszystkich form stypendiów dla studentów i doktorantów będą wysyłane listownie pocztą.

2020-10-30

Uwaga studenci

Dnia 06.11.2020r. upływa ostateczny termin złożenia ślubowania oraz podpisania umowy z Uczelnią.

Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkowało wykreśleniem z listy studentów Wydziału Mechanicznego.

2020-10-16

Drodzy Studenci !!! od 19 października 2020 roku zachęcamy do kontaktu z DZIEKANATEM w formie telefonicznej lub mailowej.

2020-10-14

Studenci, którzy nie dostarczyli do Dziekanatu podpisanych ślubowań proszeni są o pilne odesłanie tych dokumentów.

2020-10-06

Aktualne listy grup

Nowe listy grup są opublikowane przy planie zajęć.

plany zajęć

2020-10-05

Likwidacja gr A4 na sem.1

Uprzejmie informujemy, iż nastąpiła na kierunku Automatyka i robotyka sem. 1 likwidacja grupy A4. Nowe listy grup z przepisanymi osobami z gr A4 są opublikowane przy planie zajęć.

2020-10-01

Harmonogram przyjęć wniosków o stypendia socjalne.

więcej

2020-09-24

Studenci 1 roku!

Niezłożenie podpisanego ślubowania akademickiego w Dziekanacie uniemożliwi odbiór legitymacji studenckiej.

2020-09-22

Ubezpieczenie na rok akademicki 2020/2021 dla studentów.

więcej

2020-09-21

Uwaga studenci I roku.

Już można aktywować konto w systemie informatycznym PŁ.

Proszę aktywować konto zgodnie wytycznymi poniżej "Komunikacja Uczelnia - Student" . Ostateczny termin aktywacji konta do dnia 25.09.2020r.

Informacje Dla studentów 1 roku

A+ / A-

2020-10-19

Szanowni Państwo,

po ustaleniu z Samorządem Studenckim Wydziału Mechanicznego, ustalone zostały następujące terminy z obowiązkowego szkolenia z prawa w szkolnictwie wyższym, dla 1. semestru wszystkich kierunków i form kształcenia:

 

1. Automatyka i Robotyka - czwartek 22 X 2020 w godzinach 18-20

2. Mechanika i Budowa Maszyn - czwartek 29 X 2020 w godzinach 18-20

3. Transport i Inżynieria Materiałowa - czwartek 19 XI 2020 w godzinach 18-20

4. Energetyka - piątek 23 X 2020 w godzinach 18-20

Szkolenie odbędzie za pomocą MS Teams, a link dostępowy będzie dostępny w dniu szkolenia na stronie: https://samorzad.p.lodz.pl/dydaktyka/elementy-prawa-w-szkolnictwie-wyzszym

Wszelkie pytania proszę kierować do Samorządu Studenckiego Wydziału Mechanicznego.

2020-10-12

Wnioski stypendialne

Wszystkie wnioski: 

- o stypendia socjalne studenci składają osobiście zgodnie z harmonogramem przyjęć na Wydziale - tylko kompletne wnioski. 

 - o stypendia rektora studenci składają osobiście w dziekanacie w godzinach urzędowania. WNIOSKÓW NIE MOŻNA SKŁADAĆ ON-LINE!!! 

 Zaleca się aby studenci korzystali z programu POLISOCJAL (dostępny na stronie samorządu studenckiego PŁ)

Harmonogram przyjęć wniosków

2020-10-09

Szanowni Państwo,

1. W związku z najnowszym Zarządzeniem Nr 52/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 października 2020 r. (https://koronawirus.p.lodz.pl/zarzadzenia-komunikaty/zarzadzenie-nr-522020-rektora-politechniki-lodzkiej-z-dnia-9-pazdziernika) pozwalam sobie zwrócić Państwa uwagę na potencjalną możliwość zamknięcia niektórych wejść do budynków Politechniki Łódzkiej i spowolnienia ruchu w pozostałych, co związane jest z koniecznością pomiaru temperatury u każdego wchodzącego. 

 

W związku z tym zalecam wcześniejsze stawienie się w budynku, w którym mają odbyć się zajęcia, celem uniknięcia spóźnienia. Zalecam również zapoznanie się ze wszystkimi aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami.

 

2. W trosce o zdrowie Państwa i pracowników dziekanatu, składane przez Państwa dokumenty będą poddane minimum 48h kwarantannie.

 Prosimy o wyrozumiałość i wzięcie pod uwagę dłuższego czasu rozpatrywania Państwa spraw. W związku z tym zalecam, aby wszelkie możliwe kontakty odbywały się z wykorzystaniem metod zdalnych. 

Ponadto zalecam, aby wszystkie dokumenty, które nie wymagają osobistego dostarczenia były przesłane jako wyraźne skany na adres poczty elektronicznej odpowiedniego pracownika dziekanatu.

 

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Dr Bartłomiej Zagrodny

Prodziekan ds. studenckich

Wydział Mechaniczny

 

2020-10-06

Studenci, którzy 6 października 2020 r. (wtorek), godz. 16.00 – zostali zakwalifikowani w wyniku postępowania kwalifikacyjnego,

proszeni są jak najszybsze uruchomienie uczelnianego UPE wg instrukcji zamieszczonej 4 IX 2020 (poniżej).

2020-10-06

Uwaga studenci pierwszego roku- dotyczy odbioru legiymnacji.

 

Od poniedziałku 12.10. możliwy będzie odbiór legitymacji studenckich.

 

Warunkiem wydania dokumentu jest wcześniejsze podpisanie umowy i ślubowania, oraz złożenie w Dziekanacie: oryginału badań lekarskich, certyfikatu ubezpieczenia OC+NNW oraz potwierdzenia opłaty za legitymację (już przy odbiorze legitymacji).

 

Numer konta, na jaki należy dokonać wpłaty, wygenerować można na WebDziekanacie.

 

Opłata za legitymację wynosi 22 zł.

2020-09-17

Komunikat Prorektora ds. studenckich z 4 września 2020r. w sprawie określenia przedmiotów i zajęć spoza programu studiów obowiązujących studentów w realizacji planu studiów w roku akad. 2020/2021.

więcej

2020-09-17

Komunikat Prodziekana ds. studenckich w sprawie dodatkowych warunków zaliczenia roku i uczestnictwa w zajęciach dla studentów Centrum Kształcenia Międzynarodowego.

więcej

2020-09-17

Komunikat Prodziekana ds. studenckich w sprawie dodatkowych warunków zaliczenia roku i uczestnictwa w zajęciach dla studentów Wydziału Mechanicznego.

więcej

04.09.2020

Szanowni Państwo, 

Gratulujemy przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej!Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami i wykonanie opisanych czynności, poprzedzających dołączenie do grona studentów naszej Uczelni i rozpoczęcie studiów.


Obowiązek złożenia Ślubowania Akademickiego

Osoba, zakwalifikowana na studia w Politechnice Łódzkiej staje się studentem PŁ po złożeniu ślubowania akademickiego, potwierdzonego podpisem pod tekstem ślubowania.

Niespełnienie tego obowiązku do dnia 6 listopada 2020r. będzie podstawą do anulowania wpisu na listę przyjętych na studia w PŁ.

Prosimy zatem o przeczytanie, uzupełnienie właściwymi danymi i podpisanie załączonego dokumentu Ślubowania Akademickiego. Prosimy o dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie 6 listopada 2020r. podpisanego oryginału tego dokumentu drogą pocztową (listem poleconym) lub osobiście do dziekanatu wydziału prowadzącego Wasz kierunek studiów, który mieści się pod adresem zamieszczonym na końcu niniejszej Informacji. 
Komunikacja Uczelnia - Student

Komunikacja pomiędzy uczelnią a studentami PŁ jest realizowana przez usługi Wirtualnego Kampusu Politechniki Łódzkiej (WIKAMP), którego elementem jest serwis poczty elektronicznej. Pomocniczymi narzędziami, jakie również wykorzystujemy są: tradycyjna poczta, kontakty telefoniczne i jednokierunkowe przekazywanie ważnych informacji od Uczelni do studenta w postaci wiadomości SMS. Ogólnodostępne informacje zamieszczane są ponadto na internetowych stronach informacyjnych Uczelni i wydziałów.

 

Wiadomości SMS przesyłane będą na numery telefonów, które Państwo przekazaliście na etapie rekrutacji. Jeśli nastąpiła zmiana tego numeru, prosimy o skontaktowanie się z dziekanatem wydziału prowadzącego Wasz kierunek studiów celem aktualizacji numeru telefonicznego (dane kontaktowe podane są na końcu Informacji).

 

W Politechnice Łódzkiej funkcjonuje system Uczelnianej Poczty Elektronicznej UPE. Jest to podstawowy i obowiązujący środek komunikacji pomiędzy studentem a administracją Uczelni. Dostęp do usług WIKAMP i poczty elektronicznej wymaga uwierzytelnienia, które dokonywane jest na podstawie indywidualnego Identyfikatora pocztowego i przypisanego do niego niejawnego hasła. Identyfikator pocztowy stanowi część adresu poczty elektronicznej PŁ znajdującą się po lewej stronie znaku @.

Np. dla adresu aaaa.bbbb@p.lodz.pl, identyfikator pocztowy to aaaa.bbbb, a dla adresu 123456789@edu.p.lodz.pl, identyfikator pocztowy to 123456789.

Dla studentów identyfikatorem jest tzw. numeru albumu, czyli unikalny numer studenta (ciąg cyfr), pod jakim każdy student PŁ jest zarejestrowany w systemie.

 

Informacja o możliwości uaktywnienia swojego konta uczelnianego zostanie Państwu przesłana w formie SMS. Samo uaktywnienie konta będzie możliwe za pomocą adresu https://aktywacja.p.lodz.pl, w którym po zalogowaniu się swoimi danymi rekrutacyjnymi będziecie Państwo mieli dostęp do linku aktywacji waszego konta uczelnianego. Aktywacja polega na podaniu określonego przez Was hasła do konta. Od tego momentu Waszym identyfikatorem w systemach informatycznych PŁ jest nazwa użytkownika w postaci album@edu.p.lodz.pl z hasłem, które przed momentem sami podaliście. W systemach informatycznych PŁ obowiązuje jedno logowanie. Najprostszym sposobem uruchomienia poczty po aktywacji konta jest wejście na stronę https://office.p.lodz.pl i po podaniu danych do zalogowania się wybranie aplikacji Outlook. 

Dodatkowe informacje w sprawie zasad korzystania z poczty, zmiany hasła itp. dostępne są pod adresem https://edu.p.lodz.pl/mod/book/view.php?id=5504&chapterid=81 (wymaga uwierzytelnienia i zalogowania do usług WIKAMP)

W razie potrzeby można również zwrócić się o pomoc do Biura Obsługi Klienta Centrum E-Learningu Politechniki Łódzkiej

e-mail: bok@edu.p.lodz.pl ; telefon: 42 631 28 06.

Obowiązek zawarcia Umowy pomiędzy PŁ i studentem

Osoba wpisana na listę przyjętych na studia w PŁ zobowiązana jest zawrzeć (poprzez złożenie podpisu pod przedłożonym tekstem) w terminie do 6 listopada 2020r umowę o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne obowiązujące w Politechnice Łódzkiej. Niespełnienie tego wymogu będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.

 

1. Na Państwa indywidualne konto poczty elektronicznej w systemie UPE zostanie przesłany w formie załącznika do wiadomości plik umowy, uprzednio podpisany elektronicznie przez osobę reprezentującą Politechnikę Łódzką. 

2. Weryfikację podpisu osoby reprezentującej PŁ można przeprowadzić za pomocą serwisu https://weryfikacjapodpisu.pl/verification/#dropzone lub w programie Adobe Reader DC. 

3. Z treścią umowy można zapoznać się za pomocą przeglądarki Adobe Reader DC. 

4. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią umowy. Nie jest możliwa ingerencja w tekst umowy i samodzielne dokonywanie zmian jej treści. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z właściwym dziekanatem. Po zapoznaniu się z umową prosimy o podpisanie jej przez podpisanie otrzymanego pliku (umowy + podpis PŁ) własnym podpisem elektronicznym profilu zaufanego złożonym z wykorzystaniem narzędzia dostępnego na stronie:

https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER  

Uwaga: skorzystanie z tej metody wymaga posiadania przez Państwa Profilu zaufanego, który umożliwia załatwianie spraw urzędowych online. Uzyskanie Profilu zaufanego jest bezkosztowe i możliwe jest zdalnie w trybie online. Informacje o tym jak uzyskać Profil zaufany dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

5. Podpisany w ten sposób plik umowy wraz z podpisami elektronicznymi należy dołączyć jako załączniki do wiadomości e-mail wysłanej z Państwa konta pocztowego w systemie UPE na adres: umowy_W1@info.p.lodz.pl. Zalecamy wysłanie przez wykorzystanie opcji „odpowiedz” na przysłany list.  

 

Ci z Państwa, którzy nie zamierzają skorzystać z opisanej powyżej zdalnej drogi zawarcia umowy proszeni są o indywidualny kontakt telefoniczny lub e-mailowy z właściwym dziekanatem w celu uzgodnienia trybu i terminu osobistego podpisania umowy. 

 

 

Badania lekarskie

W załączniku do niniejszej informacji otrzymujecie Państwo skierowanie na wykonanie badań lekarskich w związku z potencjalnym narażeniem na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Niewykonanie tych zleconych badań może skutkować niedopuszczeniem Państwa do realizacji zajęć a w konsekwencji do skreślenia z listy studentów.

Badania można wykonać, na podstawie załączonego skierowania nieodpłatnie w wybranych placówkach służby zdrowia, na podstawie umów zawartych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Wykaz tych jednostek znajduje się na stronie PŁ

pod adresem: https://www.p.lodz.pl/pl/badania-wstepne-okresowe-studenci.

Politechnika Łódzka nie pokrywa kosztów poniesionych przez studenta w przypadku wykonania badań w innej placówce niż wykazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Uzyskane orzeczenie lekarskie należy przesłać w postaci pliku czytelnego skanu lub zdjęcia oryginału, stanowiącego załącznik do wiadomości e-mailowej wysyłanej z indywidualnego konta w systemie poczty elektronicznej PŁ i kierowanej na adres poczty elektronicznej dziekanatu, nie później niż do dnia 30.11.2020r.


Inauguracja roku akademickiego

Informujemy, że inauguracja roku akademickiego 2020/21 na wydziale prowadzącym Wasz kierunek studiów odbędzie się: 01 października 2020r.

Kolejne informacje organizacyjne, w tym informacje dotyczące formy inauguracji roku akademickiego zostaną przekazane Państwu za pośrednictwem poczty elektronicznej UPE w terminie późniejszym. Prosimy o bieżące sprawdzanie zawartości Państwa skrzynki pocztowej w systemie UPE i śledzenie internetowych stron informacyjnych wydziału i uczelni.


Dane kontaktowe:

Dziekanat Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej 

Adres : 90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15 

budynki: A-18, A-19, A-20, A-21, A22, B-13, B-14,

Mapa kampusu map

 

telefony: 42 631 22 00, 42 631 22 03, 42 631 22 04

adresy poczty elektronicznej:

agnieszka.olechowska@p.lodz.pl, urszula.kaszubska@p.lodz.pl

 

opiekun I roku studiów:

dr inż. Łukasz Stawiński - lukasz.stawinski@p.lodz.pl,

 

opiekunowie grup studenckich:

 

kierunek automatyka i robotyka :

grupa A1, dr inż. Katarzyna Koter, 

grupa A2, dr inż. Norbert Kępczak, 

grupa A3, dr inż. Bartosz Stańczyk

 

kierunek energetyka

dr inż. Krzysztof Olasek

 

kierunek inżynieria materiałowa

dr inż. Anna Jędrzejczak

 

kierunek mechanika i budowa maszyn :

grupy: M1 oraz M2, dr inż. Łukasz Borkowski

 

grupy: M3 oraz M4, dr inż. Mateusz Lazarek

 

grupy M5 oraz M-6, dr inż. Sławomir Halusiak

 

 

kierunek transport

dr inż. Adam Gołaszewski

 

 

strona informacyjna wydziału www.mechaniczny.p.lodz.pl

 

strona informacyjna Politechniki Łódzkiej www.p.lodz.pl/pl


więcej więcej