WYDZIAŁ MECHANICZNY

PRAKTYKI

A+ / A-

Program studiów przewiduje następujące rodzaje praktyk:

Praktyki na poszczególnych kierunkach realizowane są wg programów studiów dostępnych na https://programy.p.lodz.pl/ectslabel-web/?l=pl

·        

Obowiązujące programy studiów:
Studia 1-stopnia 

 I rok - program 20/21

 II rok - program 19/20 

 III rok - program 17/18 

 

Studia 2-stopnia

 I rok - program 20/21 

 II rok - program 20/21 


Organizacja praktyk
 1. 1. Zakres, czas trwania i forma zaliczenia praktyk obowiązkowych określone są w programach studiów kierunków lub specjalności.

 2. 2. Obwiązującymi dokumentami związanymi z organizacją obowiązkowych praktyk krajowych są:

  a) „Porozumienie w sprawie organizacji i prowadzenia praktyk studenckich studentów Politechniki Łódzkiej”,

 3. b) „Instrukcja w sprawie szkolenia studentów w zakresie bhp wraz z oświadczeniem”,

 4. c) „Zaświadczenie odbycia praktyk”.

  3. Studenckie obowiązkowe praktyki zawodowe odbywają się w formie długotrwałego, nieprzerwanego szkolenia, którego czas trwania odpowiada czasowi ustalonemu w programie studiów.

 5. 3.1. Studenci studiów stacjonarnych realizują praktyki w miesiącach wakacyjnych. W uzasadnionych przypadkach student może odbywać praktyki w trakcie roku akademickiego. Podstawą skierowania studenta na praktykę w trakcie roku akademickiego jest opinia dziekana, stwierdzająca brak przeciwwskazań wynikających z osiągnięć w nauce. Zapis nie dotyczy studentów nie biorących czynnego udziału w zajęciach dydaktycznych (urlop, powtarzanie roku/semestru).

 6. 3.2. Studenci studiów niestacjonarnych realizują praktyki w wybranym okresie roku kalendarzowego.

 7. 4. Studenckie krajowe obowiązkowe praktyki zawodowe organizowane są jako praktyki grupowe lub praktyki indywidualne.

 8. 4.1. Praktykami grupowymi są praktyki, które organizuje, odpowiedzialny za dany rodzaj praktyk, opiekun praktyk.

 9. 4.2. Praktykami indywidualnymi są praktyki, które organizuje student pod nadzorem merytorycznym opiekuna odpowiedzialnego za dany rodzaj praktyk.

 10.  

 11. Przebieg organizacji praktyk indywidualnych

 12. a) Student organizujący praktykę winien:

 13. – w wybranym Zakładzie pracy ustalić dokładny termin realizacji praktyk oraz opracować z osobą odpowiedzialną za praktyki wstępny harmonogram ich przebiegu. Zakres praktyk powinien w możliwie dużym stopniu zapewnić realizację zagadnień przedstawionych w „Wytycznych programowych praktyk”, które są dostępne na stronie internetowej Wydziału lub u opiekuna danego rodzaju praktyk,

 14. – uzyskać pisemną zgodę kierownictwa Zakładu na praktykę wg opracowanego harmonogramu,

 15. – złożyć u opiekuna praktyk podanie kierowane do Wydziałowej Komisji Praktyk Studenckich o zatwierdzenie praktyki. Do podania student załącza opracowany harmonogram, pisemną zgodę Zakładu (dokumenty muszą zawierać pełną nazwę Zakładu i jego adres, nr telefonu, czytelne nazwiska i funkcje osób podpisujących) oraz potwierdzenie posiadania ubezpieczenia NNW OC. Wzór pisma z zakładu pracy – patrz dokumenty do pobrania

 16. b) Opiekun praktyk po wydaniu pozytywnej opinii o proponowanej przez studenta praktyce, przekazuje podanie wraz z pismem z zakładu pracy do Dziekanatu w celu przygotowania 2 egzemplarzy dokumentu wymienionego w punkcie 2a.

 17. c) Opiekun praktyk przekazuje zainteresowanemu studentowi 2 egzemplarze wypełnionego dokumentu 2a oraz druki dokumentów 2b i 2c. Komplet dokumentów student dostarcza osobiście do zakładu pracy.

 18. d) Podpisane w zakładzie pracy dokumenty (p.2) student przekazuje we właściwym terminie opiekunowi praktyk:

 19. – dokumenty wymienione w punktach 2a i 2b – przed rozpoczęciem praktyk lub najpóźniej w drugim dniu praktyk (termin może być potwierdzony datą stempla pocztowego w przypadku wysyłania dokumentów).

 20. – dokument wymieniony w p.2c – w dniu zaliczania praktyk u opiekuna.

 21.  

 22. 4.3. Studenci odbywający praktykę indywidualną, grupową lub dodatkową są zobowiązani do posiadania ważnych badań lekarskich oraz posiadania ubezpieczenia NNW OC.

 23.  

 24. 5. Praktyki odbywane przez studentów w ramach działalności międzynarodowych organizacji studenckich (np. IAESTE), programów wymiany studentów (np. Erasmus), itp., zwane dalej praktykami zagranicznymi, mogą być zaliczone jako praktyki obowiązkowe, jeśli ich zakres oraz czas trwania spełniają wymagania określone w karcie przedmiotu.

 25. 5.1. Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad praktykami zagranicznymi pełni Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Zagranicznych.

 26. 5.2. Studenci aplikujący na praktyki zagraniczne informują Pełnomocnika Dziekana o zamiarze ich realizacji jako praktyk obowiązkowych.

 27. 5.3. W przypadku, gdy czas trwania praktyk zagranicznych jest dłuższy od wymaganego programem studiów, nadwyżkę można zaliczyć do dodatkowych osiągnięć studenta.

 28. 6. Wydział nie kieruje studentów na praktyki zagraniczne.

 29. 7. Student może otrzymać skierowanie na praktyki dodatkowe, jeżeli ich zakres będzie związany ze studiami na Wydziale Mechanicznym. Opinię o zakresie praktyk przedstawia członek Wydziałowej Komisji Praktyk na podaniu o praktyki dodatkowe – patrz dokumenty do pobrania.

 30. 8. Student może ubiegać się o zaliczenie obowiązującej w programie studiów praktyki zawodowej lub jej części, jeżeli udokumentuje, że wykonywana praca zawodowa /odbyty staż przemysłowy/ prowadzenie działalności gospodarczej pozwoliły osiągnąć efekty uczenia się odpowiadające wymaganym w karcie praktyki.

Data wpisu 02.03.2021