WYDZIAŁ MECHANICZNY

Ogłoszenia dziekanatu - studia niestacjonarne

A+ / A-

2019-07-25

Listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020.

 

Studia niestacjonarne (Energetyka i Mechanika i Budowa Maszyn) - pobierz pdf.

Osoby nieprzyjęte na studia - pobierz pdf.


2019-06-21

Od 27.06.2019 r. do 31.08.2019 r. Dziekanat w czwartki w godzinach 15:00-17:00 będzie nieczynny.

 

2019-03-28

Placówki wykonujące badania dla studentów.

 

Placówki wykonujące badania dla studentów.

więcej

2019-03-08

Studenci, którzy posiadają brak zaliczenia z przedmiotu Podstawy procesów i konstrukcji inżynierskich uczęszczają na zajęcia Fizyki II.

2018-10-26

dziekan

PRODZIEKAN DS. STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I DOKTORANCKICH

Dr hab. inż. Grzegorz Gumienny prof. PŁ

godziny przyjęć: Środa 12:00-14:00, Sobota zjazdowa 11-12, Dziekanat pokój 208

e-mail: vdeanmech.students.pt@adm.p.lodz.pl tel. 42 631 22 04 

UWAGA Studenci I roku:

W celu odbioru legitymacji należy dostarczyć:

Dowód wpłaty za legitymację

Potwierdzenie posiadania ubezpieczenia NNW OC

Orzeczenie lekarskie (oryginał, wcześniej Student wykonuje dla siebie dwie kopie)

Osoby przyjęte na II stopień studiów także legitymację studencką ze studiów I stopnia (w przypadku osób, które ukończyły Wydział Mechaniczny)

 

2018-10-02

szkola

Studencie pamiętaj o konieczności opłacenia składki za ubezpieczenie na rok akademicki 2018 / 2019.

Studenci, którzy nie otrzymali zwrotnego maila z certyfikatem potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia (czasami ta wiadomość znajduje się w SPAM-ie), powinni kontaktować się w tej sprawie bezpośrednio z firmą InterRisk na niżej podany adres mailowy. wroclaw@interrisk.pl

Temat: imię, nazwisko, numer polisy

Treść maila: opis sprawy wraz z danymi do kontaktu (nr telefonu)

Załączniki: potwierdzenie przelewu opłaconej składki

więcej

2018-09-13

Ważne informacje dla dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów

 

1. Studenci po odbiór legitymacji zgłaszają się do Dziekanatu z następującymi dokumentami:


-potwierdzenie opłacenia ubezpieczenia NNW i OC (wydrukowany certyfikat)-nr konta oraz wysokość składki na stronie www.mechaniczny.p.lodz.pl zakładka „dla studentów”- ubezpieczenie ,
- ksero potwierdzenia wpłaty za legitymację studencką, nr konta oraz kwota w zawiadomieniu o przyjęciu ;
- oryginałem orzeczenia lekarskiego (2x ksero dla studenta).


2. Po odbiorze legitymacji studenckiej należy pobrać hasło do elektronicznej poczty Politechniki Łódzkiej;
3. Kontakt ze wszystkimi pracownikami (dydaktyka , Dziekanat itp.) tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej PŁ- pracownicy posiadają adresy imię.nazwisko@p.lodz.pl;
4. Obecność na wszystkich rodzajach zajęć obowiązkowa;
5. Studenci zobowiązani są odbyć szkolenie BHP w formie elektronicznej, które znajduje się na stronie www.mechaniczny.p.lodz.pl, zakładka dla studentów, szkolenie BHP dla studentów I roku studiów.

 

 

2018-09-10

Badania wstępne osób zakwalifikowanych na studia pierwszego i drugiego stopnia

 

Osoby przyjęte na studia otrzymują skierowanie na badania wstępne wraz z decyzją o przyjęciu na studia.

Otrzymane po badaniach wstępnych orzeczenie lekarskie należy skserować dwukrotnie, kopie zachować dla siebie, a oryginał dostarczyć do dziekanatu (pok. 210)

 

Odbiór legitymacji studenckich

Aby odebrać legitymację należy przedstawić wydrukowany dowód wpłaty za legitymację oraz wydrukowane potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia.

 

Istnieje kategoryczny zakaz wrzucania pod drzwi wszystkich pokoi w Dziekanacie wszelkiego rodzajów dokumentów.

Informuję, że dokumenty takie będą niszczone.

Dziekan Wydziału Mechanicznego

prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

STYPENDIA-KONTA BANKOWE

Studenci, którzy ubiegają się (po raz pierwszy lub u których zmieniło się konto bankowe) o stypendia z pomocy materialnej zobowiązani są podać za pośrednictwem poczty elektronicznej PŁ na adres: elzbieta.borowiecka@p.lodz.pl danych w postaci: imienia, nazwiska, wydziału, numeru indeksu, nazwy banku i numeru konta bankowego.

 

Studencie

Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty Rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów o pomoc materialną, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego

p.lodz.pl – zakładka STUDENCI - POMOC MATERIALNA