Lorem ipsum

Lorem ipsum

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2020-08-26

Zarządzenie Nr 40/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 35/2019 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Łódzkiej

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 85 z późn. zm.), zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

W regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Łódzkiej wprowadzam następujące zmiany:

 1) w rozdziale I: 

a. uchyla się ustęp 5. 

b. ustęp 10 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:

 „Rektor/Komisja Stypendialna może wstrzymać wypłatę przyznanego stypendium w przypadku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko studentowi/doktorantowi;”

 c. ustęp 13 otrzymuje brzmienie:

 „W przypadku, gdy wniosek o świadczenie o którym mowa w ust. 2 pkt. 1-3 studenta/doktoranta został złożony i przyjęty, ale jest niekompletny, student/doktorant otrzymuje wydane przez osobę upoważnioną przez Rektora/członka Komisji Stypendialnej wezwanie do uzupełnienia wskazanych braków formalnych we wniosku w wyznaczonym terminie od doręczenia wezwania. W przypadku niedostarczenia kompletu wymaganych dokumentów do wniosku o stypendium, o którym mowa w ust. 2 pkt 1-3, wniosek pozostaje bez rozpoznania.” 

d. ustęp 14 otrzymuje brzmienie:

 „W przypadku złożenia w wyznaczonym terminie składania wniosków niekompletnego wniosku o stypendium, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nieudokumentowane osiągnięcie nie jest uwzględniane w trakcie obliczania punktacji rankingowej. W przypadku gdy Rektor/Komisja ma wątpliwości dot. złożonego materiału potwierdzającego osiągnięcia, może wezwać do wyjaśnienia dowodu. Postępowanie o przyznanie stypendium, o którym mowa w ust. 2 pkt. 4, ma charakter konkursowy, w którym zastrzega się, że wszystkie informacje niezbędne do rozstrzygnięcia muszą być złożone najpóźniej na pierwszym etapie tego konkursu i tylko te informacje będą brane pod uwagę również w razie ewentualnego odwołania.” 

2) w rozdziale IVa: 

a. ustęp 8 pkt. 5) zapis po ppkt. f) otrzymuje brzmienie: 

„Jeśli powyższe porównanie nie ustali pierwszeństwa w przyznaniu stypendium, w przypadku osób o tej samej liczbie punktów znajdujących się na ostatnim miejscu listy rankingowej, na którym można przyznać stypendium, liczbę przyznanych stypendiów ustala Rektor/Komisja Stypendialna uwzględniając warunek nieprzekroczenia liczby stypendiów określonej w ust. 9 pkt 1;: 

b. ustęp 8 pkt. 7. otrzymuje brzmienie: 

„w szczególnych przypadkach lub w następstwie pozytywnie rozpatrzonych odwołań liczebności grup rankingowych, o których mowa w pkt. 8, mogą zostać zwiększone decyzją Rektora/Komisji Stypendialnej z uwzględnieniem warunku nie przekroczenia liczby stypendiów określonej w ust. 9 pkt 1. „ 

c. ustęp 8 pkt. 16. otrzymuje brzmienie: 

„Rektor/Komisja Stypendialna po weryfikacji złożonych wniosków tworzy proponowane listy rankingowe dla poszczególnych grup rankingowych i na ich podstawie podejmuje decyzje dotyczące przyznania Stypendiów.”

 3) w rozdziale IVb: 

a. uchyla się ustęp 3; 

b. ustęp 5 otrzymuje brzmienie: „Wniosek wraz z formularzem rankingowym i załączoną dokumentacją weryfikowany jest przez Rektora/Komisję stypendialną dla doktorantów, który/a w tym zakresie współpracuje wraz z Doktorancką Komisją Stypendialną jednostki prowadzącej kształcenie. Rektor/Komisja przyznaje punkty doktorantom, na podstawie których sporządza listy rankingowe, wg właściwego wzoru, wskazując na ich podstawie osoby, którym przysługuje stypendium rektora dla doktorantów.”; 

c. ustęp 6 pkt. 3) otrzymuje brzmienie: 

„jeśli powyższe porównanie nie ustali pierwszeństwa w przyznaniu stypendium, liczbę przyznanych stypendiów ustala Rektor/Komisja Stypendialna, uwzględniając warunek nie przekroczenia liczby stypendiów określonej w pkt. 1).”; 

4) w rozdziale VI:

 a. ustęp 1 pkt. 2) otrzymuje brzmienie: 

„w przypadku złożenia przez właściwy organ samorządu studenckiego/samorządu doktorantów pisemnego wniosku, o którym mowa w art. 86 ust. 3 Ustawy PSWiN, Rektor przekazuje uprawnienia w zakresie przyznawania świadczeń o których mowa w rozdz. I ust. 2 pkt 1-4 Komisji Stypendialnej dla studentów/doktorantów zaś odwołań Odwoławczej Komisji Stypendialnej.”; 

b. wstęp do ustępu 5 otrzymuje brzmienie:

 „Informacje dotyczące zasad wydawania i doręczania decyzji Rektora/Komisji:”

 c. ustęp 5 pkt. 1) otrzymuje brzmienie: 

„decyzje wydawane przez Rektora/Komisję Stypendialną i Odwoławczą Komisję Stypendialną podpisują Rektor/przewodniczący tych komisji lub upoważnieni przez nich pracownicy/wiceprzewodniczący;” 

d. ustęp 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Informacje dotyczące prawa do odwołania się od decyzji Rektora/Komisji: 

1) od decyzji Rektora przysługuje studentowi/doktorantowi wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a w przypadku, gdy decyzję wydaje Komisja Stypendialna przysługuje studentowi/doktorantowi odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Wniosek/Odwołanie wniesione po terminie nie wywołuje skutków prawnych; 

2) wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy/odwołania od decyzji Komisji Stypendialnej do Odwoławczej Komisji Stypendialnej należy wnosić za pośrednictwem biura SOŚ; 

3) od decyzji Rektora/Odwoławczej Komisji Stypendialnej studentowi/doktorantowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem biura SOŚ; 

4 ) wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy/odwołania kierowane do Rektora/Odwoławczej Komisji Stypendialnej rozpatrywane są w ciągu 1 miesiąca od daty wpłynięcia podania do biura.” 

5) w rozdziale VII:

 a. ustęp 8 pkt. 16) otrzymuje brzmienie: 

„inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego wymagane przez Rektora/Komisję Stypendialną w tym np. zaświadczenie o zarejestrowaniu bezrobotnego członka rodziny w urzędzie dla bezrobotnych lub oświadczenie o braku zatrudnienia bezrobotnego członka rodziny w momencie złożenia wniosku. „

 b. wstęp do ustępu 28 otrzymuje brzmienie:

 „Uwzględnienie dochodu utraconego lub uzyskanego student/doktorant opisuje we wniosku o stypendium socjalne, w którym oświadcza jednocześnie, że sytuacja powstała na skutek utraty lub uzyskania dochodu trwa w dniu składania wniosku. Rektor/Komisja Stypendialna wylicza dochód na podstawie przedstawionych do wniosku dokumentów (w przypadku gdy Rektor/Komisja uzna, że dochód powinien zostać uznany/utracony, a student/doktorant tego nie zgłosił na piśmie, wzywa się studenta/doktoranta do złożenia wyjaśnień). Student/doktorant zobligowany jest do niezwłocznego (w ciągu 7 dni od wystąpienia danego zdarzenia) zgłoszenia Rektorowi/Komisji Stypendialnej okoliczności uzyskania lub utracenia dochodu po wcześniejszym uzyskaniu decyzji dotyczącej stypendium na dany r.ak., z jednoczesnym wnioskiem o dostosowanie kwoty stypendium do obecnej sytuacji materialnej..”

 

 § 2

 

 W związku z koniecznością uwzględnienia w procesie oceny wniosków o stypendium rektora dla doktorantów sytuacji niewykonania w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20 hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów spowodowanej stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Zarządzeniu Nr 35/2019 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Łódzkiej wprowadza się następujące zmiany: 

1) pkt 4 Zaangażowanie w pracę dydaktyczną w Załączniku Nr 2 Punktacja oraz katalog osiągnięć wykorzystywanych przy rozpatrywaniu wniosków o stypendium rektora dla doktorantów do Załącznika Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Łódzkiej do Zarządzenia 35/2019 otrzymuje brzmienie: 

„Liczba punktów jest równa łącznemu wynikowi ostatniej przeprowadzonej hospitacji zajęć prowadzonych przez doktoranta zgodnie odpowiednio z Załącznikami nr 1 i nr 2 do Komunikatu Prorektora ds. studenckich z dnia 14 lipca 2017 r. dot. zasad realizacji zajęć dydaktycznych w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych na studiach doktoranckich”. 

 

§ 3 

 

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianie.

 

 § 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. .

 

 

WYDZIAŁ MECHANICZNY