WYDZIAŁ MECHANICZNY

Komunikaty w sprawie epidemii koronawirusa

A+ / A-

 Informacja nr 3 prorektora ds. studenckich Politechniki Łódzkiej, 16 marca 2020 r.
 1. W sprawie zmiany obowiązującego terminu składania wniosków o stypendium rektora dla studentów.  W związku z decyzją o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w Politechnice Łódzkiej i zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego zalecających ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów pomiędzy osobami wprowadzam zmianę w terminarzu składania wniosków o stypendium rektora dla studentów.

  1. Studenci pierwszego semestru studiów II stopnia, przyjęci na studia od semestru letniego r. akad. 2019/20, ubiegający się o stypendium rektora składają odpowiednie wnioski w okresie 14.03 -24.04.2020 r. wyłącznie poprzez:

  -> przesłanie czytelnych skanów lub zdjęć oryginału wydrukowanego wypełnionego i podpisanego wniosku oraz skanów wszystkich wymaganych dokumentów (zaświadczeń, oświadczeń itp.) stanowiących załączniki do wiadomości e-mailowej wysyłanej z indywidualnego konta w systemie poczty elektronicznej PŁ i kierowanej na adres res@adm.p.lodz.pl

  a nastęnie

  ->niezwłoczne przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłki zawierającej oryginały ww. dokumentów kierowanej na adres: Sekcja Obsługi Świadczeń PŁ, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź.

  dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. PŁ
  Prorektor ds. Studenckich PŁ
  Z-ca Kierownika Sztabu Antykryzysowego
Komunikat Nr 4/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 16 marca 2020 r. .
 1. wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Politechnice Łódzkiej  1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w grupie pracowników dydaktycznych, badawczych i badawczo-dydaktycznych realizują zajęcia dydaktyczne oraz pracę w możliwie najszerszym zakresie, wykorzystując wszystkie dostępne narzędzia, metody i techniki pracy i kształcenia na odległość.

  2. Nauczyciele akademiccy, na bieżąco informują kierowników swoich jednostek i kierowników przedmiotów o postępach wdrażania kształcenia i pracy, o których mowa w pkt 1.

  3. Kierownicy jednostek i kierownicy przedmiotu zobowiązani są do sprawowania ciągłego nadzoru nad realizacją, o której mowa w pkt 1. Przypominam o obowiązku korzystania z Systemu Poczty Elektronicznej Uczelni i wykonywania poleceń Władz Uczelni, a także prowadzących zajęcia, w szczególności dotyczących realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  4. Pracę pracowników niebędących nauczycielami akademickimi organizuje się w sposób zapewniający ciągłość pracy Uczelni w zakresie obsługi administracyjnej i technicznej. Obowiązki pracownicze na wniosek pracownika i za zgodą przełożonego lub z polecenia przełożonego wykonuje się w sposób zdalny. W przypadku pracy zdalnej stosuje się Komunikat Nr 2 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 13 marca 2020 r. oraz pozostaje do dyspozycji bezpośredniego przełożonego za pośrednictwem programów i narzędzi informatycznych, takich jak Microsoft Teams, Outlook, Platforma WIKAMP oraz wskazanego przez siebie numeru telefonu. Osoby wykonujące prace w swoim miejscu pracy świadczą pracę na warunkach dotychczasowych zgodnie z Regulaminem pracy w Politechnice Łódzkiej, ograniczając do minimum bezpośrednie kontakty. Przypomina się o możliwości korzystania z urlopów wypoczynkowych. W uzasadnionych przypadkach przełożony tj. Rektor, Prorektor, Dziekan, Dyrektor instytutu, Kierownik katedry, Dyrektor jednostki ogólnouczelnianej, Kanclerz i Kwestor, może wyrazić zgodę na dni wolne do odpracowania. Zobowiązuję wszystkich pracowników do pozostawienia bezpośrednim przełożonym aktualnych danych kontaktowych, do codziennego monitorowania służbowych skrzynek pocztowych i bycia w gotowości na reagowanie na dyspozycje bezpośredniego przełożonego.

  5. Za prawidłową organizację pracy i ciągłość działania odpowiedzialni są kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych.

  6. Kwestor jest zobowiązany do zapewnienia obsługi finansowo-księgowej, realizacji płatności i innych zobowiązań Uczelni w tym zakresie.

  7. Kanclerz jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Uczelni i w jej budynkach oraz do ograniczenia wstępu osób nieuprawnionych.

  8. Dyrektor UCI PŁ zapewnia ciągłość pracy Platformy WIKAMP i innych narzędzi informatycznych udostępnianych poprzez UCI PŁ.

  9. Komunikat wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 r. i obowiązuje do odwołania.

  Rektor Politechniki Łódzkiej
  prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak
Komunikat nr 3/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej, 13 marca 2020 r.
 1. Komunikat wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 w Politechnice Łódzkiej.  1. Kierując się obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa studentom, doktorantom i pracownikom przebywającym na terenie Politechniki Łódzkiej, w tym osobom zakwaterowanym w domach studenckich, w następstwie dokonanej analizy zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 opartej na informacjach i zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego, w tym w szczególności dla placówek dydaktyczno-wychowawczych, uczelni wyższych oraz instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego z dnia 12.03.2020 rekomendującymi opuszczenie domów studenckich przez studentów -zobowiązuję studentów, doktorantów i pracowników zakwaterowanych w domach studenckich Politechniki Łódzkiej i mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do opuszczenia do dnia 16 marca 2020 r. do godziny 22:00 miejsc zakwaterowania i powrotu do miejsc stałego zamieszkania na okres zawieszenia zajęć dydaktycznych w PŁ, o którym mowa w Komunikacie nr 1/2020 Rektora z dnia 9 marca 2020 r.

  2. Osoby, które z uzasadnionych szczególnymi okolicznościami powodów nie mogą opuścić miejsca zakwaterowania, mogą złożyć do Dyrektora OA PŁ wniosek o wyrażenie zgody na pozostanie w domu studenckim. Wnioski wraz z uzasadnieniem należy składać do Kierownika właściwego domu studenckiego do godz. 22:00 16 marca 2020r. Decyzję o warunkowym pozostawaniu w miejscu zakwaterowania podejmie Dyrektor Osiedla Akademickiego PŁ do 18 marca 2020 r. Decyzja Dyrektora OA jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

  3. Opłata za zakwaterowanie wniesiona za miesiąc marzec br. zostanie uwzględniona w rozliczeniu opłat za zakwaterowanie w kolejnych miesiącach, przy czym za okres opuszczenia zakwaterowania, którym mowa w ust.1 opłata nie zostanie naliczona.

  4. Rekomenduje się spakowanie i oznaczenie rzeczy osobistych w sposób, który umożliwi ich ewentualne przemieszczenie, oraz niepozostawianie w pokojach rzeczy wartościowych.

  5. Poleca się pozostawienie opuszczonego pokoju w stanie porządku i czystości. Zabrania się pozostawienia w opuszczanych pokojach żywności i śmieci.

  6. Opuszczenie miejsca zakwaterowania należy zgłosić do administracji danego domu studenta oraz zwrócić klucze do zajmowanego pokoju.

  7. Zakazuje się osobom zakwaterowanym w domach studenckich PŁ organizowania jakichkolwiek imprez, spotkań itp. na terenie Osiedla Akademickiego PŁ. Naruszenie tego zakazu będzie skutkowało wykwaterowaniem w trybie natychmiastowym.

  8. Wprowadza się bezwzględny zakaz odwiedzin w domach studenckich przez gości zewnętrznych.

  9. W przypadku konieczności udostępnienia przez PŁ domu studenckiego na potrzeby sytuacji kryzysowych Dyrektor Osiedla Akademickiego ma prawo przekwaterować osoby pozostające warunkowo w akademikach do innych pokoi lub domów studenckich. Decyzja Dyrektora OA o przekwaterowaniu ma rygor natychmiastowej wykonalności i jest ostateczna.

  10. Przekwaterowanie, o którym mowa w ust. 9 może zostać dokonane również pod nieobecność mieszkańca. W takim przypadku powołana przez Dyrektora OA PŁ komisja udokumentuje wyposażenie pokoju a rzeczy osobiste mieszkańca zostaną przekazane do depozytu.

  11. Niepodporządkowanie się powyższym regulacjom może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym.

  12. Komunikat wchodzi w życie z dniem 13 marca 2020r.

  Rektor Politechniki Łódzkiej
  prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak


Komunikat nr 2 Rektora Politechniki Łódzkiej, 13 marca 2020 r.
 1. Komunikat wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Politechnice Łódzkiej.  1. Zawieszenie realizacji zajęć realizowanych poprzez bezpośredni kontakt ze studentami nie może być traktowane jako zawieszenie zajęć w ogóle. Każdy prowadzący, w porozumieniu z kierownikiem przedmiotu i kierownikiem jednostki, powinien określić możliwość prowadzenia zajęć w sposób zdalny oraz bezzwłocznie przystąpić do ich realizacji. Dopuszczalne są przy tym dowolne sposoby zdalnego prowadzenia zajęć, zarówno z wykorzystaniem platformy WIKAMP, jak i poza nią.

  2. Przełożony tj. Rektor, Prorektor, Dziekan, Dyrektor instytutu, Kierownik katedry, Dyrektor jednostki ogólnouczelnianej, Kanclerz i Kwestor może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania w formie tzw. pracy zdalnej. O sposobie nadzoru, raportowania w czasie trwania pracy zdalnej decyduje przełożony.

  3. Przestaje obowiązywać pkt 12 Komunikatu Nr 1/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 11 marca 2020 r. w brzmieniu: „Bezpośredni przełożony może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania w formie tzw. pracy zdalnej. O zakresie i czasie wykonywania pracy zdalnej decyduje bezpośredni przełożony.”.

  4. Komunikat wchodzi w życie z dniem 13 marca 2020 r. obowiązuje od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 14 kwietnia 2020 r.

  Rektor Politechniki Łódzkiej
  prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak
Komunikat Prorektora ds. Kształcenia w sprawie mobilności studentów wymiany oraz studentów PŁ przebywających na wymianie studenckiej w obliczu zagrożenia wirusem SARS-CoV-2
 1. 1. W związku z panującą globalnie epidemią korona wirusa Rektor Politechniki Łódzkiej podjął decyzję o umożliwieniu studentom przebywającym na wymianie studenckiej – przerwanie pobytu w Uczelniach zagranicznych – przed zakończeniem okresu trwania wymiany określonego w umowach zawartych w ramach mobilności studenckiej, na warunkach określonych niżej.
  pełny tekst komunikatu Prorektor ds. Kształcenia PŁ
  prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik
  Kierownik Sztabu Antykryzysowego PŁ


Komunikat dotyczący zmiany godzin otwarcia: Centrum Zarządzania Kapitałem Ludzkim PŁ oraz Kwestury PŁ
 1. W związku z zapobieganiem i zwalczaniem Covid 19 informuję, że od 13.03 do 14.04 br. ogranicza się bezpośredni kontakt interesantów z pracownikami Centrum Zarządzania Kapitałem Ludzkim i Kwestury PŁ (budynek A17). Sprawy wymagające pilnego załatwienia będą przyjmowane w dni robocze wyłącznie w godzinach 10.00 – 12.00.

  W sprawach, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu, prosimy o informowanie drogą mailową.

  Prorektor ds. Kształcenia PŁ
  prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik
  Kierownik Sztabu Antykryzysowego PŁ


Informacja nr 1 Prorektora ds. Studenckich Politechniki Łódzkiej, 12 marca 2020 r. W sprawie prowadzenia obsługi świadczeń pomocy materialnej w okresie zawieszenia zajęć w uczelni wywołanego zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2
 1. W związku z decyzją o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w Politechnice Łódzkiej i zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego zalecających ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów pomiędzy osobami wprowadzam z dniem 12 marca 2020r do odwołania poniższe zmiany w procedurze ubiegania się przez studentów i doktorantów o świadczenia pomocy materialnej:

  1. Studenci/doktoranci ubiegający się o stypendium socjalne, zapomogę oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych składają odpowiednie wnioski wyłącznie poprzez:
  - przesłanie czytelnych skanów lub zdjęć oryginału wydrukowanego wypełnionego i podpisanego wniosku oraz skanów lub zdjęć wszystkich wymaganych dokumentów (zaświadczeń, oświadczeń itp.) stanowiących załączniki do wiadomości e-mailowej wysyłanej z indywidualnego konta w systemie poczty elektronicznej PŁ i kierowanej na adres res@adm.p.lodz.pl a następnie - niezwłoczne przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłki zawierającej oryginały ww. dokumentów kierowanej na adres: Sekcja Obsługi Świadczeń PŁ, ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź.

  2. Studenci/doktoranci ubiegający się o stypendium rektora składają odpowiednie wnioski w okresie 14 -20.03.2020 r. wyłącznie poprzez:
  - przesłanie czytelnych skanów lub zdjęć oryginału wydrukowanego wypełnionego i podpisanego wniosku oraz skanów wszystkich wymaganych dokumentów (zaświadczeń, oświadczeń itp.) stanowiących załączniki do wiadomości e-mailowej wysyłanej z indywidualnego konta w systemie poczty elektronicznej PŁ i kierowanej na adres res@adm.p.lodz.pl a następnie - niezwłoczne przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłki zawierającej oryginały ww. dokumentów kierowanej na adres: Sekcja Obsługi Świadczeń PŁ, ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź.

  3. Studenci/doktoranci, który chcą załatwić sprawy związane z ubezpieczeniem zdrowotnym składają odpowiednie formularze wyłącznie poprzez:
  - przesłanie czytelnych skanów lub zdjęć oryginału wydrukowanego wypełnionego i podpisanego druku ZUS oraz oświadczenia, stanowiących załączniki do wiadomości e-mailowej wysyłanej z indywidualnego konta w systemie poczty elektronicznej PŁ i kierowanej na adres res@adm.p.lodz.pl
  lub - przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłki zawierającej oryginały ww. dokumentów kierowanej na adres: Sekcja Obsługi Świadczeń PŁ, ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź.

  W indywidualnych sytuacjach student/doktorant może zostać poproszony drogą e-mailową lub telefonicznie o osobiste stawiennictwo w Sekcji Obsługi Świadczeń PŁ ul. Żeromskiego 116 w Łodzi, bud. A-33, klatka E, IV piętro w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia szczegółów dokumentacji.

  Informacje w ww. sprawach można uzyskać drogą: e-mail: res@adm.p.lodz.pl lub telefonicznie: (42) 631 20 88; (42) 631 20 80; (42) 631 20 33


  Dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. PŁ
  Prorektor ds. studenckich PŁ
  Z-ca Kierownika Sztabu Antykryzysowego

Informacja nr 2 Prorektora ds. Studenckich Politechniki Łódzkiej, 12 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia obsługi spraw studenckich w okresie zawieszenia zajęć w uczelni wywołanego zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2
 1. W związku z decyzją o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w Politechnice Łódzkiej i zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego zalecających ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów pomiędzy osobami wprowadzam z dniem 12 marca 2020 r. do odwołania poniższe zmiany w obsłudze spraw studenckich realizowanych przez Prorektora ds. Studenckich, dziekanaty Wydziałów i odpowiednie komórki organizacyjne Kolegiów i Centrum Kształcenia Międzynarodowego.

  1. Bieżące zadania dziekanatów i odpowiednich komórek organizacyjnych Kolegiów i Centrum Kształcenia Międzynarodowego w zakresie obsługi spraw studenckich powinny być realizowane bez zakłóceń, z zachowaniem obowiązujących terminów i procedur. Należy jednocześnie ograniczyć do niezbędnego minimum bezpośrednie kontakty pracowników administracji ze studentami. Ograniczenie to nie może oznaczać jednak odmowy prowadzenia spraw, przyjmowania dokumentów, uzyskiwania wglądu w dokumentację prowadzonych postępowań administracyjnych lub udzielania informacji. Bezpośredni kontakt należy zastąpić korespondencją elektroniczną lub kontaktem telefonicznym poza uzasadnionymi przypadkami. Zobowiązuję Prodziekanów ds. Studenckich, Dyrektorów Kolegiów i Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej do przygotowania i przekazania obsługiwanym grupom studentów pełnej informacji o możliwościach takich zdalnych kontaktów.

  2. Rozliczenie postępów w nauce po semestrze zimowym bieżącego roku akademickiego, procedury rejestracyjne i obsługa innych spraw związanych z przebiegiem studiów prowadzone są zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

  3. Terminy wyznaczone przed dniem 11 marca br. oraz inne wynikające z regulaminu studiów terminy składania dokumentów, w tym prac dyplomowych pozostają bez zmian i są obowiązujące z wyłączeniem terminów podpisywania umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne, odbycia szkoleń BHP i szkolenia bibliotecznego, które zostają automatycznie przesunięte o okres zawieszenia zajęć tj. 33 dni.

  4. Wyznaczone przed dniem 11 marca br. terminy egzaminów i zaliczeń komisyjnych są obowiązujące. Nowe egzaminy i zaliczenia komisyjne mogą być wyznaczane na terminy po 14 kwietnia br.

  5. Kierowanie przez studentów podań do Prodziekana i dokumentów z nimi związanych odbywa się wyłącznie przez:
  - przesłanie czytelnych skanów lub zdjęć oryginałów podpisanych podań oraz skanów lub zdjęć wszystkich wymaganych dokumentów (zaświadczeń, oświadczeń itp.) stanowiących załączniki do wiadomości e-mailowej wysyłanej z indywidualnego konta w systemie poczty elektronicznej PŁ i kierowanej na adresy dziekanatów lub - przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłki zawierającej oryginały ww. dokumentów, kierowanej na adresy właściwych dziekanatów.
  W przypadku postępowania administracyjnego w sprawie skreślenia z listy studentów, dokumenty składane są wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

  6. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum bezpośrednie przyjęcia studentów przez Prodziekanów, zastępując je korespondencją elektroniczną lub kontaktem telefonicznym. Prodziekani wyznaczą godziny swoich dyżurów telefonicznych w sprawach studenckich.

  7. Przekazywanie studentom rozstrzygnięć, decyzji, wezwań itp. Prodziekana odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w postępowaniach administracyjnych wyłącznie poprzez przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłki poleconej z potwierdzeniem odbioru.

  8. Kierowanie przez studentów do Prorektora ds. studenckich wniosków odbywa się przez:
  - przesłanie czytelnych skanów lub zdjęć oryginałów podpisanych wniosków oraz czytelnych skanów lub zdjęć dokumentów towarzyszących (zaświadczeń, oświadczeń itp.) stanowiących załączniki do wiadomości e-mailowej wysyłanej z indywidualnego konta w systemie poczty elektronicznej PŁ i kierowanej na vrector.students@adm.p.lodz.pl lub - przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłki zawierającej oryginały ww. dokumentów kierowanej na adres: Prorektor ds. Studenckich PŁ, 90-924 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 6/8.
  W przypadku postępowania administracyjnego (np. w sprawie skreślenia z listy studentów) dokumenty składane są wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

  9. Studenci wnioskujący o wydanie zaświadczeń związanych z odbywaniem studiów składają prośbę o wydanie zaświadczenia przez wysłanie wiadomości e-mailowej wysyłanej z indywidualnego konta w systemie poczty elektronicznej PŁ i kierowanej na adresy dziekanatów. Przygotowane zaświadczenie jest wysyłane pocztą tradycyjną na adres podany przez studenta.

  10. W związku z zapowiedzianą decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przedłużeniu okresu ważności elektronicznych legitymacji studenckich i doktoranckich zawieszam do 14 kwietnia 2020 roku prowadzenie czynności związanych z przedłużaniem ważności legitymacji. W uzasadnionych przypadkach (np. poświadczenia dla celów kredytu studenckiego), po uzgodnieniu z dziekanatem drogą e-mail dopuszcza się dokonywanie przedłużeń na dotychczasowych zasadach. Decyzję w tej sprawie podejmuje Prodziekan. Wydawanie legitymacji studentom rozpoczynającym studia od semestru letniego r. ak. 2019/20 odbywa się na zasadach dotychczasowych.

  11. Uzyskiwanie hasła do systemu informatycznego Uczelni dla studentów, którzy dotychczas go nie odebrali, odbywa się na prośbę studenta poprzez Dziekanat, który wysyła do Centrum E-Learningu PŁ e-mail z danymi studenta (imię, nazwisko, numer indeksu, numer telefonu komórkowego). Centrum E-Learningu wysyła hasło dostępowe poprzez sms na wskazany przez Dziekanat numer telefonu.

  Dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. PŁ
  Prorektor ds. Studenckich PŁ
  Z-ca Kierownika Sztabu Antykryzysowego
Komunikat dot. przedłużenia ważności legitymacji studenckich
 1. Drodzy Studenci, w związku z obecną sytuacją informujemy, że Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał potwierdzenie, że w ciągu kilku dni zostanie wydane rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przedłuży ważność legitymacji studenckich do 31 maja 2020 roku.

  Oznacza to, że nie jest konieczne odwiedzanie dziekanatów w celu otrzymania naklejki przedłużającej ważność!

  Przypominamy, że jedynym oficjalnym źródłem informacji dot. aktualnej sytuacji na Politechnice Łódzkiej jest strona uczelni: https://www.p.lodz.pl/pl/koronawirus

  Ze studenckim pozdrowieniem,

  Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej

Komunikat Sztabu Antykryzysowego, 11 marca 2020 r.
 1. 1. Zobowiązanie dla pracowników, studentów i doktorantów, którzy przebywali poza granicami Polski - zobowiązuje się Ich do pozostania w miejscu zamieszkania przez okres 14 dni od dnia powrotu, poinformowanie odpowiednio dziekana lub kierownika jednostki i postępowanie zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.


  2. Zobowiązuje się pracowników do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo kierownika jednostki o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa bądź fakcie objęcia kwarantanną.  3. Zobowiązuje się studentów i doktorantów do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa bądź objęcia kwarantanną odpowiednio dziekana, kierownika studiów doktoranckich lub Dyrektora szkoły doktorskiej.

  4. Naruszenie postanowień Zarządzenia JM Rektora PŁ nr 21/2020 oraz Komunikatu JM Rektora PŁ nr 1/2020 może skutkować pociągnięciem osoby naruszającej te postanowienia do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

  prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik
  Prorektor ds Kształcenia PŁ
  Kierownik Sztabu Antykryzysowego
Komunikat Rektora Politechniki Łódzkiej, 11 marca 2020 r

  Szanowni Państwo,

   

  1. W związku z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. zawiesza się zajęcia dydaktyczne od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 14 kwietnia 2020 r. we wszystkich formach i poziomach kształcenia, z wyłączeniem tych prowadzonych w formie zdalnego kształcenia. Dotyczy to kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, II stopnia, studiach doktoranckich, w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej PŁ, na studiach podyplomowych, na kursach i szkoleniach. Dotyczy to również egzaminów, zaliczeń, konsultacji i innych form wymagających bezpośredniego kontaktu osób. Nie dotyczy to egzaminów dyplomowych, których termin został wyznaczony przed dniem wejścia w życie niniejszego komunikatu.

   

  2. Zawiesza się wszelką działalność w ramach Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego PŁ i Uniwersytetu Trzeciego Wieku PŁ.

   

  3. Odwołuje się wszystkie konferencje, imprezy o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym oraz inne wydarzenia organizowane przez Politechnikę Łódzką oraz na jej terenie.

   

  4. Wstrzymuje się wszelkie wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów oraz studentów, a wyjazdy służbowe krajowe ogranicza się do bezwzględnie koniecznych. O zasadności i zgodzie na wyjazdy służbowe krajowe decyduje dziekan lub kierownik ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej. W przypadku administracji centralnej odpowiednio Rektor, właściwy Prorektor, Kanclerz i Kwestor.

   

  5. Wstrzymuje się przyjazdy do Politechniki Łódzkiej gości zagranicznych.

   

  6. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich PŁ i wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.

   

  7. Zaleca się opuszczenie miejsc zakwaterowania w domach studenckich PŁ.

   

  8. Zawiesza się działalność Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu” oraz Biblioteki Politechniki Łódzkiej, przy czym dla Biblioteki Politechniki Łódzkiej zawiesza się korzystanie z wypożyczalni i z czytelni.

   

  9. Zawiesza się treningi w sekcjach sportowych Centrum Sportu Politechniki Łódzkiej i KU AZS PŁ realizowane w obiektach Politechniki Łódzkiej.

   

  10. Zawiesza się przedsięwzięcia realizowane przez organizacje studenckie i koła naukowe, z wyłączeniem nadawczej działalności Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej.

   

  11. Zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich.

   

  12. Bezpośredni przełożony może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania w formie tzw. pracy zdalnej. O zakresie i czasie wykonywania pracy zdalnej decyduje bezpośredni przełożony.

   

  13. W pozostałych zakresach Uczelnia funkcjonuje bez zmian.

   

  14. Wszelkie pytania należy kierować na adresy mailowe odpowiednio: - pracownicy i doktoranci: koronawirus.pracownik@info.p.lodz.pl

   

  - studenci: koronawirus.student@info.p.lodz.pl

   

  15. Dalsze informacje będą przekazywane kolejnymi komunikatami.

   

   

  Rektor Politechniki Łódzkiej


Komunikat Rektora Politechniki Łódzkiej, na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020
 1. Komunikat jest wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Politechnice Łódzkiej.


  1. W związku z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. zawiesza się zajęcia dydaktyczne od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 14 kwietnia 2020 r. we wszystkich formach i poziomach kształcenia, z wyłączeniem tych prowadzonych w formie zdalnego kształcenia. Dotyczy to kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, II stopnia, studiach doktoranckich, w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej PŁ, na studiach podyplomowych, na kursach i szkoleniach.

  Dotyczy to również egzaminów, zaliczeń, konsultacji i innych form wymagających bezpośredniego kontaktu osób. Nie dotyczy to egzaminów dyplomowych, których termin został wyznaczony przed dniem wejścia w życie niniejszego komunikatu
III komunikat w sprawie epidemii koronawirusa

  2020-03-06 1. W miniony weekend (7-8.03.2020) dwaj studenci Politechniki Łódzkiej mieszkający w Domach Studenckich PŁ zostali przewiezieni do szpitala z podejrzeniem zarażenia wirusem COVID-19. Testy przeprowadzone na obecność wirusa COVID-19 nie wykazały zarażenia wirusem -wynik negatywny. Po zabezpieczeniu leczniczym studenci zostali odesłani do akademików z zaleceniem wdrożenia standardowych działań przy zachorowaniu na grypę i przeziębieniach.

  Prof. Krzysztof Jóźwik

  Prorektor ds. kształcenia


II komunikat w sprawie epidemii koronawirusa

  2020-03-05  Szanowni Państwo,

  W związku z rozwijającą się sytuacją epidemiczną powiązaną z zachorowaniem na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2) polecam wstrzymanie służbowych podróży zagranicznych naszych pracowników, doktorantów i studentów, jak również przyjazdów gości zagranicznych, w tym doktorantów i studentów, do naszej Uczelni w każdym przypadku, gdy odwołanie przyjazdu lub wizyty nie pociąga za sobą konsekwencji finansowych lub innych poważnych, negatywnych rezultatów, kluczowych do kontynuacji współpracy z daną instytucją.

  W pozostałych przypadkach decyzję dotyczącą wyjazdów i przyjazdów podejmują Władze Dziekańskie. Przypadki złożone powinny być konsultowane z Władzami Rektorskimi.

  W przypadku prywatnych podróży pracowników, doktorantów i studentów PŁ należy stosować się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Światowej Organizacji Zdrowia lub Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Niniejszy komunikat obowiązuje do odwołania.

  Z poważaniem

  prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak

  Rektor Politechniki Łódzkiej

I komunikat w sprawie epidemii koronawirusa

  2020-03-11

 1. W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji epidemiologicznej informujemy, że decyzją Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 26.02., w okresie od 2 do 15 marca br. studenci polscy wszystkich form i kierunków studiów na PŁ podróżujący lutym br. do: Chin, Korei Południowej, Singapuru, Tajlandii, Wietnamu, Malezji, Makau, Hongkongu, Filipin, Japonii, Iranu, Włoch, Francji, Austrii oraz studenci obcokrajowcy przyjeżdżający do PŁ w ramach programów wymiany międzynarodowej są zwolnieni z odbywania wszystkich form zajęć zaplanowanych w uczelni.

  Nieobecność na zajęciach zostanie usprawiedliwiona na podstawie przedstawienia właściwemu prodziekanowi ds. studenckich dokumentów podróży (bilety, rachunki) poświadczających pobyt w ww. krajach.

  Władze uczelni zwracają się z prośbą do wszystkich studentów, w szczególności osób, które odbyły w miesiącu lutym podróże zagraniczne o śledzenie swego stanu zdrowia. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (wysoka gorączka, kaszel) prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się drogą e-mailową lub telefoniczną z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łodzi: psse@psselodz.pl; tel.; +48 42 253 99 92 (w dni robocze w godzinach 7:30-15:00) lub +48 600 241 646 (po godz. 15:00 i w dni wolne od pracy).

  Prorektor ds. studenckich Politechniki Łódzkiej

  dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. PŁ

Wydział